Kadra

Zajęcia w świetlicy prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra:

s. mgr Ewa Świderska – s.Danuta – dyrektor świetlicy od 28.VII.2014 r. (powtórnie)
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika, ukończyła: Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego o specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego, wspomagania wychowawczego i terapii pedagogicznej; studia podyplomowe z Zarządzania oświatą; Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia prowadzone przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kłodzku, Warsztaty psychoedukacyjne „Podstawy komunikacji interpersonalnej”; Kurs Biblioterapii; kurs dla kierowników wycieczek szkolnych; Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”; Szkolenie dotyczące problemów alkoholowych i pomocy doraźnej; szkolenie I i II stopnia „Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato”; szkolenie o tematyce „12 kroków ku wolności”. Szkolenie dotyczące problemów alkoholowych i pomocy doraźnej; Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”; Szkolenie (2014) „Motywowanie do leczenia w oparciu o najnowsze badania psychologiczne”; Szkolenie (2014) „Jak być Nauczycielem XXI wieku? Czyli jak pracować z agresywnym nastolatkiem.”; Szkolenia: (2014/15) „Koordynator do spraw bezpieczeństwa i zagrożeń”, „Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy”, „Analiza zagrożeń w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego”, „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej”- 2015, szkolenie w zakresie opracowywania instrukcji BHP, szkolenie z zakresu koordynacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Uczestnictwo w wykładach na temat „Aktywne słuchanie w relacji nauczyciel – uczeń i nie tylko”, w warsztatach na temat „Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu”2015. Uczestniczyła w Programie Intel® Nauczanie ku przyszłości realizowanym przy wsparciu firmy Microsoft. W 2017 r. uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach zorganizowanych przez Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na tematy: „Skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów sprawiających trudności edukacyjne i wychowawcze”, „Jak skutecznie karać i nagradzać ucznia, aby motywować go do zmiany w zachowaniu”, „Postępowanie z dziećmi mającymi szczególne trudności z kontrolowaniem swoich zachowań. Zachowania reaktywne i proaktywne. Techniki reagowania wychowawczego w sytuacji oporu, ataku słownego i konfrontacji ze strony dziecka (praca z uczniami nadpobudliwymi psychoruchowo z ADD, ADHD i spektrum autyzmu)”. Szkolenia prowadziła mgr Dorota Rzepczyńska – edukator państwowy dla dorosłych. Szkolenie dla zgromadzeń żeńskich i zakonów klauzurowych: „ABC ochrony danych osobowych” 04.03.2019 Kraków – Łagiewniki. Ukończyła Studium Porozumienia bez Przemocy, które prowadzili Certyfikowani Trenerzy NVC: dr Beata Hołtyń i mgr inż. Piotr Hołtyń w Domu Generalnym w Krakowie 10.2022 – 04.2023. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2009 r. została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego za pracę na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Jest nauczycielem dyplomowanym. Przez trzy lata była dyrektorem przedszkola, a przez 13 lat dyrektorem świetlicy socjoterapeutycznej.

s. mgr Teresa Szczepaniak  – s.Immaculata 

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie teologii ogólnej, ukończyła studium pedagogiczne, studium z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki oraz wiele innych warsztatów i szkoleń. Jest nauczycielem mianowanym.

s. Antonina Bocionek od 01.09.2023 r.

Ukończyła w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie studium pedagogiczne oraz studium przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli z wykształceniem średnim i pomaturalnym zatrudnionych w szkołach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, studium kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, kurs z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością, kurs BHP dla pracowników placówek wychowawczych, kurs Księgowość z komputerem, uczestniczyła w Intensywnych Warsztatach z Fundraisingu.

mgr Agnieszka Daszkiewicz
Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku Ekonomia w zakresie Bankowości i ubezpieczeń w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki; studia podyplomowe w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim; Diecezjalne Kolegium Teologiczne sekcja katechetyczna; nauczyciel dyplomowany.

mgr Irena Bujak
Ukończyła studia magisterskie: kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, specjalizacja biblioteki szkolne; studia magisterskie: kierunek Nauki Przyrodnicze, specjalizacja biologia nauczycielska – ukończone absolutorium; aktywny udział w Grupie Wsparcia Zawodowego Nauczycieli Bibliotekarzy przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Zgorzelcu, warsztaty pedagogiki zabawy KLANZA (uczyć – bawiąc i wychowując, tańce integracyjne, jak sobie radzić z agresją w szkole, emisja i higiena głosu i in.), kurs opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego, kurs edukacji multimedialnej w praktyce szkolnej. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Dorota Ostrowska
licencjonowany księgowy, licencja Ministra Finansów