Dobrze, że jesteś!

logo_polska_miedz

W ramach zajęć świetlicznych od 2004 roku realizowany jest program profilaktyczno – terapeutyczny „Dobrze, że jesteś!” dofinansowany przez Gminę Bolków. W 2014 r. Fundacja Polska Miedź dofinansowała zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci oraz zakup komputera do zajęć informatycznych realizowanych w ramach programu. Jego celem jest kształtowanie adekwatnych postaw normatywnych dzieci i młodzieży dotyczących alkoholu oraz promocja postaw prozdrowotnych, wspieranie abstynencji alkoholowej, rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z alkoholem, wspieranie i informowanie rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Bolków.

Celem jednocześnie prowadzonej Arteterapii, w skład której wchodzą biblioterapia, muzykoterapia i arteterapia jest wspomaganie procesu socjoterapii, jak również wszechstronny rozwój dzieci i zainteresowanie ich pozytywnym sposobem spędzania czasu wolnego.

Zadanie przeprowadzamy poprzez zajęcia:

  • socjoterapeutyczne – ustrukturalizowane grupowe zajęcia terapeutyczne mające na celu korekcję funkcjonowania w grupie, odreagowanie emocjonalne oraz nabywanie nowych umiejętności
  • biblioterapeutyczne
  • z muzykoterapii
  • arteterapeutyczne
  • opiekuńczo – wychowawcze (organizowanie czasu wolnego, wyjazdy edukacyjne i integracyjne)
  • organizowanie zdrowej rozrywki dla dzieci i młodzieży.